Vestmar bedrifthelsetjeneste kan tilby en rekke tjenester til sine medlemmer, og dekker de fleste behov en bedrift kan ha med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Vi samarbeider også med flere aktører som er tilknyttet Helse Miljø og Trivsel, les mer om våre samarbeidspartnere her.

Telefonsupport: tlf. 35 98 25 15

Salg av hjertestarter

HJERTESTARTER  10.500,- eks. mva. 2/3 av alle dødsfall på arbeidsplasser i Norge skyldes plutselig, uventet hjertestans. Nærmere 6000 personer dør av hjertestans hvert år i Norge. Over 70% av disse kunne vært reddet med riktig hjelp innen 3 min. For hvert minutt...

Kartlegging og risikovurdering

Tilbudet omfatter kartlegging av fysiske arbeidsmiljøfaktorer, støymålinger, lysmålinger, yrkeshygieniske målinger, inneklimamålinger, risikoanalyser, vernerunder og ergonomiske arbeidsplassvurderinger. Ved kartlegging av psykososiale arbeidsmiljøfaktorer benyttes...

Bistand ved tilsyn

Fra tid til annen kommer Arbeidstilsynet på inspeksjon ut til bedriftene. Er det kampanjer som pågår, har vi ofte informasjon om disse. De vil bli lagt ut som aktuelle nyheter på siden vår. Ta kontakt med oss hvis dere får brev fra Arbeidstilsynet om tilsyn i din...

AKAN

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Vi utfører følgende AKAN-tjenester: Forebyggende AKAN-arbeid Hvordan avdekker man en AKAN-sak? Oppfølging av arbeidstakere med rusproblem Oppbygging av AKAN-system i bedriftene. Les mer… www.akan.no...

Krisehåndtering

Vestmar Bedriftshelsetjeneste bistår med å skreddersy en kriseplan for bedriften som beskriver rutiner, prosedyrer og ansvarsforhold når det skulle oppstå en krise. Slik står man bedre rustet til å møte slike vanskelige utfordringer. En alvorlig personulykke,...

Bistand ved konflikter/samarbeidsproblemer

Vestmar Bedriftshelsetjeneste kan bistå bedriften ihåndtering av konflikter, samarbeidsvansker og mobbing.Konflikter eller mobbing i arbeidsmiljøet er et problem som kan få alvorlige konsekvenser. Dersom konflikten eller mobbingen oppdages tidlig, enten ved direkte...

Forebygging av stress og utbrenthet

Vi holder kurs i stressmestring som omhandler både arbeidslivet og privatlivet til den enkelte. Det er oftest det totale presset både hjemme og på jobb som får oss til ikke å makte mer. Vi er 24 timers mennesker som skal strekke til på alle felt i livet. Hvordan...

Forebygging av belastningslidelser

Belastningslidelser utgjør i dag ca halvparten av alt sykefravær i norske bedrifter og er en stor belastning for bedriftene og den enkelte ansatte. En av bedriftshelsetjenestens oppgaver er å overvåke det fysiske arbeidsmiljøet til de ansatte i medlemsbedriftene for å...

Hjelp til attføring og rehabilitering

Alle arbeidstakere kan komme i en situasjon hvor de ikke klarer å utføre sin normale jobb på grunn av skade eller sykdom. Dersom den enkelte har en restarbeidsevne, og det er viktig for arbeidsgiver å kunne beholde denne i bedriften, bør man kunne legge forholdene til...

Oppfølging av langtidssykemeldte

Sykefravær er en belastning for både bedriften og den ansatte, enten årsaken ligger i bedriften eller utenfor. Bedriftshelsetjenesten kan i samarbeid med bedriften sette opp rutiner for oppfølging av sykemeldte. Vi deltar på dialogmøter og samarbeider tett med IA og...

Systematisk HMS-arbeid

Veiledning og bistand i kvalitetsikring av HMS i bedriften. Vi veileder bedriftene i oppbygging og vedlikehold  av HMS systemet. Mange av våre tjenester hører  naturlig til i HMS systemet og skal kunne dokumenteres av arbeidsgiver. Vi holder kurs/opplæring for ledere...

Helsekontroller

En av bedriftshelsetjenestens oppgaver er å overvåke helsen til de ansatte i medlemsbedriftene for å forebygge sykdommer og skader. Ansatte som utsettes for helseskadelige faktorer i arbeidet sitt vil med jevne mellomrom innkalles til helsekontroll. For noen...

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

En konsultasjon ved vår arbeidsmedisinske poliklinikk gjelder både akutte plager/tilstander og plager som har vedvart over et lengre tidsrom. Den ansatte vil bli undersøkt, og en eventuell videre utredning av problemene vil bli vurdert. Om man evt. blir henvist til...