2691271871_e84d01c986_oSykefravær er en belastning for både bedriften og den ansatte, enten årsaken ligger i bedriften eller utenfor.

Bedriftshelsetjenesten kan i samarbeid med bedriften sette opp rutiner for oppfølging av sykemeldte.

Vi deltar på dialogmøter og samarbeider tett med IA og Nav rundt hver sykemeldt.

Bedriftslegen bidrar med konsultasjoner og medisinskfaglige vurderinger underveis, ofte i samarbeid med ergoterapeut som bistår i tilrettelegging på arbeidsplassen.

Vi mener det er viktig at bedriften viser interesse og omsorg for de sykemeldte arbeidstakerne allerede i en tidlig fase av fraværet. Dette kan framskynde og lette tilbakevendingen til arbeidsplassen.