8122951216_e3be4cd81c_oAlle arbeidstakere kan komme i en situasjon hvor de ikke klarer å utføre sin normale jobb på grunn av skade eller sykdom. Dersom den enkelte har en restarbeidsevne, og det er viktig for arbeidsgiver å kunne beholde denne i bedriften, bør man kunne legge forholdene til rette ved bedriftsintern attføring.

For arbeidstakere med helseproblemer finnes mange tiltak for å hjelpe den enkelte og bedriften til å gjenopprette arbeidsforholdet, så som:
• gradert sykemelding
• fritak fra arbeidsgiverperioden
• arbeidstrening og god tilrettelegging på arbeidsplassen
• omskolering
• gradert trygd

*  Forebygging- og tilretteleggingstilskudd (for IA bedrifter)

* Vestmar BHT bistår i dette arbeidet.Den enkelte arbeidstaker er en ressurs bedriften bør ta godt vare på. Ved et samarbeid med bedriftshelsetjenesten, offentlige etater og den ansatte vil man kunne finne løsninger til beste for alle parter.