diagnosticsEn av bedriftshelsetjenestens oppgaver er å overvåke helsen til de ansatte i medlemsbedriftene for å forebygge sykdommer og skader.

Ansatte som utsettes for helseskadelige faktorer i arbeidet sitt vil med jevne mellomrom innkalles til helsekontroll. For noen yrkesgrupper er helseundersøkelse pålagt gjennom lover, for andre gjelder egne bransjekrav.

Hensikten med de periodiske/målrettede helsekontrollene er å avdekke sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helseproblemer, og å følge opp disse.

Det er bedriftslegen og sykepleierne som har hovedansvaret for disse tjenestene.


Helseundersøkelser:

Periodiske og målrettede helseundersøkelser er ment å avdekke helseskader som kan knyttes til arbeidsmiljøet. Undersøkelsens innhold og hyppighet bestemmes av hvilke helseskadelige faktorer den ansatte er utsatt for.

Undersøkelsen kan bestå av flere ting_

 • spørreskjema
 • samtale
 • undersøkelse hos legen/sykepleier
 • blodtrykk
 • blodprøver
 • hørselstest
 • lungefunksjonstest
 • henvisning til røntgen eller sykehus/spesialist


Eksempler på eksponeringer som tilsier jevnlige helsekontroller:

 • Støy (når en er utsatt for støy over 80 dbA
 • Støv (helseskadelig støv)
 • Gasser (løsemidler, hydrogengass, sveisegass, karbonmonoksyd (CO) eller andre giftige gasser.

Arbeidstakere som hovedsakelig arbeider om natten, skal også inn til jevnlige helsekontroller.

Regelmessig oppfølging av sykdommer og plager vil skje hos egen primærlege, som kan forskrive nødvendige medikamenter, sykemelde og følge opp med kontroller.
Helseundersøkelsene kan i begrenset omfang foregå ute i bedriftene, men best mulig oppfølging kan bare skje i våre egne lokaler, hvor vi har nødvendig utstyr.

Undersøkelse av nyansatte:

For bedriften og dens ansatte er det en trygghet i at Bedriftshelsetjenesten har god oversikt over den enkeltes nåværende og tidligere helse, spesielt med potensielt helseskadelig arbeid.

Helsepersonalet får dessuten en god anledning til å bli kjent med den enkelte og informere den nyansatte om bruke av personlig verneutstyr.

Nyansatte og ansatte i nye bedrifter blir derfor innkalt til en førstegangskontroll hos lege/sykepleier i løpet av de første 6 månedene.