6169824540_796d292081_oBelastningslidelser utgjør i dag ca halvparten av alt sykefravær i norske bedrifter og er en stor belastning for bedriftene og den enkelte ansatte. En av bedriftshelsetjenestens oppgaver er å overvåke det fysiske arbeidsmiljøet til de ansatte i medlemsbedriftene for å forebygge sykdommer og skader. Derfor gjennomfører vi ergonomiske kartlegginger av arbeidsmiljøet. Kartleggingene blir gjennomført etter ønsker fra virksomhetene eller etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Ergonomiske kartlegginger gjennomføres av ergoterapeut ute i bedriften og tar utgangspunkt i arbeidstakernes arbeidsstillinger. Vi ser på hvilke fysiske belastninger de er utsatt for og hva man kan gjøre for å avlaste den enkelte ansatte.

Vurdering og veiledning av arbeidstakere med belastningsplager
Ansatte med belastningsplager i muskel og skjelett tas inn til en helsekontakt hos bedriftslegen. Veiledning og videre oppfølging skjer ofte i samarbeid med ergoterapeut/sykepleier som gjør en arbeidsplassvurdering, og med behandlende fysioterapeuter/kiropraktorer her på senteret. Legen vurderer også plagene i forhold til utredning videre hos spesialist eller kjøp av helsetjenester.